Saturday, December 5, 2009

უხამსობა თუ სიტყვის თავისუფლება– არგუმენტები

| |


აღსანიშნავია, რომ ევროკონვენციის 10–ე მუხლის II პუნქტი, რომელის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ლეგიტიმურ მიზნებს აწესებს, იცავს მორალურ ნორმებსაც. ეს ნიშნავს, რომ მორალის დასაცავად ევროკონვენციის წევრი სახელმწიფოები უფლებამოსილები არიან, ჩაერიონ გამოხატვის თავისუფლებაში,თუ,რა თქმა უნდა,არსებობს ამგვარი ჩარევის განხორციელებისათვის აუცილებელი 2 ელემენი – შეზღუდვა გათვალისწინებულია კანონით, შეზღუდვის განხორციელება აუცილებელია დემოკრატიული საზოგადოებისათვის. პრინციპში ამგვარ შემთხვევებში სასამართლო ეროვნულ ხელისუფლებას უტოვებს ფართო უფლებამოსილებას, რაც განპირობებულია თითოეულ წევრ სახელმწიფოში ან თუნდაც, მის განსხვავებულ რეგიონებში არსებული "მორალის" სპეფიციკურობით.
მორალისა და უხამსობის ერთმანნეთან დაპირისპირების ერთ–ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს საქმე მიულერი შვეიცარიის წინააღმდეგ. ვინც არის გეტყვით, რომ ამ საქმეში შვეიცარიის მიერ სიტყვის თავისუფლებაში განხორციელებული ჩარევა სასამართლომ მიიჩნია გონივრულად და "საჭროდ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მორალის დასაცავად".თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე მიულერმა გამოიტანა თავისი მოზრდილი ნახატი, რომელზეც ასახული იყო სოდომური სცენები,ზოოფილია და ჰომოსექსუალიზმი.შვეიცარიის სასამართლოებმა,უხამსი პუბლიკაციების ამკრძალავი კანონისმიერი დებულების საფუძველზე, დააჯარიმეს ბატონი მიულერი და გამოფენის ორგანიზატორები.
იმის დასადგენად იყო თუ არა სიტყვის თავისუფლებაში ჩარევა აუცილებელი საზოგადოებისთვის, ევროპის სასამართლო შეეხო მორალის ერთიანი კონცეფციის არარარსებობას წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეროვნული სასამართლოები მორალის საკითხის გადაწყვეტის დროს გაციელბით უკეთეს მდგომარეობაშ იმყოფებიან, ვიდრე საერთაშორისო მოსამართლეები,რადგან ეროვნულ მოსამართლეს პირდაპირი შეხება აქვს ქვეყნის მათი ქვეყნის რეალობასთან.აქ იყო კიდევ სხვა საკითხები, რომ უხეში სექსუალური სცენები ცხოველებსა და ადამიანებს შორის ასაკის შეუზღუდავად ნებისმიერ ადამიანს შეეძო ენახა. რაც შეეხება რწმენის მხრივ მიღებულ გადაწყვეტილებას."შინაგანი რწმენის:საკითების დაცვისათვის გამიზნული ჩარევების შეფასებისას, ადამიანს უფლებათა ევროპის სასამართლოს განმარტებით,იგი დაეთანხმა ეროვნულ სასამართლოს ნახატების აკრძალვის თაობაზე. ამ დიდი ნდობის გამოცხადება განპირობებული იყო იმ გარემოებით,რომ ზნეობრივი ღირებულებებისა და რელიგიური მრწამსის დაცვის სფეროში,რომელსაც საფრთხე ემუქრება,"ერთიანი ევროპული მიდგომა" არ არის ჩამოყალიბებული.

ამ სფეროში ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს პრაქტიკას შემდეგი თავისებურებები ახასიათებს:
1) ზნეობრივი ღირებულებების დაცვა, განსაკუთრებით მაშ, როდესაც მისი მიზანია ბავშვების დაცვა და პიროვნების რელიგიური რწმენის დაცვა წარმოადგენს ლეგიტიმურ მიზანს.
2) როდესაც სადავო გამოხატვა უკავშირდება "შინაგანი რწმენის" საკითხებს.

2 comments:

  1. magis precendenti iyo a.sh.sh-shic.. magram tu e.w. "uxamsoba" miichneva "xelovnebis nimushad", mag shemtxevashi nimushi dashvebuli iqneba kanonit, tundac sajaro muzeumshi, ra tqma unda mnaxvelebze asakobrivi shezgudvis dawesebiT...

    visac ar miachnia xelovnebad nu naxavso!

    ReplyDelete
  2. me jurnalisti var da aqedan gamomdinare kargad mesmis tu ra aris xelovneba da ra morali..iseve,rogorc sharli hebdis shemtxvevashi ,,sityvis tavisuplebis" nigabs amorapebulebma ar unda sheuracxyon sxvisi religiuri grznobebi.tumca rac ar unda vtqva erti ram cxadia,dgevandel sazogadoebas ver gaurkvevia ra aris ,,xelovneba", ,,sityvis tavisupleba" da religiuri amsareblobebisadmi pativiscema...

    ReplyDelete

Followers

ჩემს შესახებ

 
 

NIghtGraViTy | Designed by: Compartidísimo
Images by: Scrappingmar©